Kenttäsäännöt

Versio 1

Päivitetty 24.3.2022

Lennätysalue

Kulmakorven lennätysalue on Espoon kaupungissa, Ämmässuon jätteenkäsittelylaitoksen lähellä sijaitseva käytöstä poistettu maankaatopaikka. Lennätysalueen ympärille on perustettu ilmailumääräyksessä OPS M1-29 tarkoitettu salliva UAS-ilmatilavyöhyke. Vyöhyke on noin kolme kilometriä halkaisijaltaan oleva ”mutteri” jonka sisällä seuran puitteissa tapahtuva lennätystoiminta voi poiketa yleisistä määräyksistä ja toimia vapaammin niin, kuin tässä dokumentissa on kuvattu. 

Rakettien lennätys on sallittu huoltoteiden sekä kukkulan eteläreunalla olevan jyrkänteen rajaamalla alueella. Varsinainen rakettien laukaisupaikka on kukkulan keskellä tai tuuliolosuhteiden niin vaatiessa muualla lennätysalueella. Rakettien lennätys on pyrittävä suorittamaan niin, että ne laskeutuvat rakettien lennätysalueelle. 

Lennokkeja voi lennättää myös kukkulan ulkopuolella lennätysalueelta käsin, kunhan näköyhteys säilyy ja lennättäjä pystyy hallitsemaan lennokkia turvallisesti. Vältä kuitenkin lennätystä pohjoisessa olevien teollisuuskiinteistöjen, lännessä olevan Ämmässuon jätteenkäsittelyalueen ja etelässä olevan kivenmurskaamon päällä.  

Lennätyskorkeudet

Suurin sallittu lennätyskorkeus on 1300 jalkaa keskimääräisestä merenpinnasta eli noin 310m kukkulan laelta ylöspäin. 

Lennätysajat

Rakettien lennätys tapahtuu seuran lennätystapahtumien yhteydessä tai muutoin vain etukäteen sopimalla seuran johtokunnan kanssa. Lennokkien lennätys on mahdollista näiden tapahtumien yhteydessä tai muutoin johtokunnan kanssa sovitulla tavalla.

Lennätyspaikan käyttöoikeus

Kulmakorven lennätyspaikkaa saavat käyttää Suomen avaruustutkimusseura ry:n jäsenet, yhteistyökerhojen jäsenet ja väliaikaisesti heidän vieraansa sekä erikseen seuran johtokunnalta luvan saaneet henkilöt. Rakettien lennättäjänä toimiminen edellyttää lennätyspaikan sääntöjen tuntemista sekä pienoirakettien peruskurssin suoritusta tai vastaavien taitojen osoitusta muulla tavalla. Rakettien lennättäjän on oltava vähintään 18-vuotias, mutta lennokkitoiminnassa ei ole ikärajaa. Lennättäminen päihteiden vaikutuksen alaisena on ehdottomasti kielletty.

Sallitut lentolaitteet

Lennätyspaikalla on sallittua lennättää kaikkia avoimen kategorian miehittämättömiä ilma-aluksia ilmailumääräys OPS M1-29 sallimin poikkeuksin, kunhan niiden lennättäminen on turvallista lennätyspaikan ominaisuudet huomioiden. Lentolaitteen suurin sallittu massa on 25kg.  

Toimintamenetelmät

Lennätystoiminta on sallittua vain viranomaisten määräysten mukaisesti ja voimassa olevalla droneoperaattoritunnuksella, jos lentolähtöpaino on yli 250 grammaa tai lentolaitteessa on henkilötietojen rekisteröintiin kykenevä laite, kuten kamera. Ilmailumääräyksen OPS M1-29 mukaisesti sallivan UAS ilmatilavyöhykkeen vapautukset avoimen luokan rajoituksista ovat voimassa vain seuran toiminnassa, sääntöjä noudattaen ja lennätyspaikalta toimittaessa. 

Lennokit ovat velvollisia väistämään muuta ilmaliikennettä. Pidä riittävä etäisyys muihin ilma-aluksiin tai tarvittaessa tuo lennokki laskuun muun liikenteen lähestyessä.

Lennokeille ei ole erityisiä alueita lentoonlähtöä tai laskeutumista varten, mutta lennättäjän tulee ilmoittaa lentoonlähdöt ja laskeutumiset kuuluvalla äänellä sekä huolehtia ettei lentoonlähtösektorissa tai suunnitellulla laskeutumisalueella ole ihmisiä.

FPV-lennätys on sallittua ja FPV-lasien kanssa lennätettäessä on käytettävä tarkkailijaa.

Rakettien lennätyksessä noudatetaan NAR:in turvallisuusmääräyksiä niiltä osin kun ne eivät ole ristiriidassa tämän ohjeen tai muiden paikallisten määräysten kanssa. 

National Association of Rocketry – Model Rocket Safety Code https://www.nar.org/safety-information/model-rocket-safety-code/ 

Raketteja tai muuta pyrotekniikkaa ei saa lennättää metsäpalo- tai ruohikkopalovaroituksen ollessa voimassa.

Vastuut ja vakuutukset

Lennättäjä on aina itse vastuussa mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista. Seura tai mahdollinen lennätystoiminnan johtaja ei vastaa vahingoista tai korvauksista, vaan osapuolet sopivat niistä keskenään. Lennättäjille suositellaan harrastetun toiminnan kattavaa vastuuvakuutusta. Lennättäjän vastuulla on varmistaa että raketti tai lennokki on turvallinen operoida alueella. 

Poikkeustilanteet

Lennätysalueen ulkopuolelle ajautuneiden rakettien ja muiden lentolaitteiden noutamisessa on noudatettava varovaisuutta eikä suljetuille alueille pidä mennä. Muiden omaisuutta ei saa vahingoittaa. Sähkölinjoihin tarttunutta lentolaitetta ei saa irroittaa omin päin.

Maastopalon syttyessä pyri sammuttamaan tai rajaamaan paloa itseäsi vaarantamatta. Mikäli täydellinen sammuttaminen ei ole mahdollista, soita heti hätänumeroon 112.

Henkilövahingon sattuessa anna tarpeen mukaan ensiapua. Mikäli tarvitaan ensihoitoa tai sairaankuljetusta, soita hätänumeroon 112.

Kolmannen osapuolen omaisuusvahingon sattuessa estä lisävahinkojen syntyminen ja ilmoita tapahtuneesta vahingon kärsijälle.

Onnettomuuksista sekä merkittävistä “läheltä piti” -tilanteista tulee ilmoittaa seuran johtokunnalle.

Siisteys ja ylläpito

Vaikka kyseessä on entinen maankaatopaikka, tulee kaikki raketit ja muut lentolaitteet sekä niiden osat kerätä pois. 

Kartta

Normaali rakettien lennätyspaikka on merkattu kukkulan laelle. Vältä lennokkien lennätystä oranssilla alueella. Autot tulee jättää P-kirjaimella merkitylle paikalle niin ettei muuta liikennettä estetä.

HÄTÄTILANTEESSA


Sijaintisi:Kulmakorventie 7, Espoo601415N 0243335E